BENGKEL MENCIPTA KESETIAAN ‘TRIBE’ PERPUSTAKAAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Oleh: Hasnita Ibrahim, Pengurus Maklumat BERNAMA, Naib Presiden 1 PPM dan Pengerusi Jawatankuasa Latihan PPM; dan Amir Muhammad Shafie, Penolong Pustakawan InfoLibNews BERNAMA.

 

Pada 22 hingga 23 Julai 2019 yang lalu telah berlangsung Bengkel Mencipta Kesetiaan ‘TRIBE’ Perpustakaan Melalui Media Sosial yang diadakan di Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE). Bengkel ini telah dianjur oleh Persatuan Pustakawan Malaysia (PPM) dengan kerjasama MATRADE sebagai hos. Program dimulakan dengan kehadiran Pengurus Perpustakaan MATRADE, Puan Rashidah Othman yang meluangkan masa memberi taklimat latar belakang mengenai Perpustakaan Perniagaan MATRADE dan turut hadir juga wakil dari Pejabat Komunikasi Korporat MATRADE yang telah memberi taklimat mengenai fungsi dan aktiviti MATRADE secara keseluruhan.

Bengkel yang berlangsung selama dua hari tersebut mendapat sambutan hampir 40 orang warga kerja perpustakaan dari Universiti Teknologi Petronas, Universiti Kebangsaan Malaysia, PETRONAS Resource Centre, Swinburne University of Technology, Universiti Teknologi MARA, Perpustakaan Negara Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Pustaka Negeri Sarawak, UMW Toyota Motor Sdn. Bhd., Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman, Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, Universiti Malaysia Pahang, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Albukhary International University, Universiti Sains Islam Malaysia,  BERNAMA, Malaysian Bioeconomy Corporation, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan MATRADE.

Mencipta Kesetiaan ‘TRIBE’ Perpustakaan menuntut kemahiran yang tinggi dalam menggunakan media sosial dengan betul supaya dapat membantu mempromosi aktiviti dan perkhidmatan perpustakaan dengan lebih baik.  Kemahiran mencipta kesetiaan yang dimaksudkan adalah;-

 • peserta ditingkat upaya dapat mengendalikan lambakan mesej, mengurus mesej berpengaruh ke atas pembaca sekaligus membina pengaruh ke atasnya;
 • berjaya mengawal risiko melalui kempen persepsi seawal mungkin yang kemudian membina kesetiaan pembaca melalui kredibiliti dan mesej yang autentik;
 • pengurusan risiko ketika maklumat terputus kepada pembaca, keengganan pembaca untuk melayari laman rasmi dan krisis komunikasi negatif akibat perilaku viral dapat ditangani melalui perencanaan kandungan media sosial yang berpersepsi positif.

Selain itu, diketengahkan juga sewaktu program berlangsung adalah Jenis-Jenis Media Sosial dan Fungsi, Membina Avatar Pembaca Media Sosial,  Membangun Kempen Get-Keep-Growth,  Pembinaan Infografik Mengguna Canva untuk Twitter-FB-Instagram, Membina Mesej Persuasif Mengguna Audio-video  dan Membentuk Database Pembaca Secara Taktikal serta Membentuk Pelan Tindakan. Pada sebelah petang, latihan amali mempromosikan aktiviti perpustakaan melalui media sosial telah berlangsung.  Pada ketika ini beberapa idea baru dibentangkan bagi memaparkan perpustakaan sebenarnya mampu mengejar arus perkembangan teknologi untuk bersaing dengan agensi luar dan meningkatkan keterlihatan keperluan perkhidmatan perpustakaan di Malaysia ini.

 

Peserta menjalani latihan amali
Fasilitator memberi komen kepada peserta

Seterusnya, keseluruhan proses pembelajaran bagi bengkel ini telah dikendali oleh Tuan Zamri Mohamad. Beliau selaku fasilitator, memang terkenal di kalangan pustakawan; berasa kagum melihat kepada sambutan penyertaan yang diberikan. Secara terperinci, latar belakang beliau lebih dikenali sebagai penulis, aktivitis dan perunding aktiviti perbukuan negara yang telah menghasilkan lebih 30 buah buku dalam bidang komunikasi, motivasi, organisasi dan kempen. Pada waktu ini, beliau adalah Presiden Gerakan Penulis Malaysia dan aktif melaksana aktiviti perbukuan sosial seperti gerakan membaca dalam LRT dan konvensyen penulisan yang melibatkan pengamal di Malaysia, Indonesia dan Singapura. Beliau juga amat aktif dalam aktiviti perbukuan di media sosial melalui langganan emel seramai 15,000 orang, penglibatan di Facebook profil peribadi dengan seramai 22,000 orang serta di page rasmi seramai 11,000 orang. Beliau juga tidak ketinggalan pernah menjadi ahli panel berkongsi pengalaman dalam bidang penulisan ini dalam Persidangan Tahunan Perpustakaan Malaysia 2019 (PTPM 2019) yang telah berlangsung pada awal tahun yang lalu.

Encik Zamri Mohamad selaku fasilitator berinteraksi dengan peserta

KENALI MALAYSIAN ONLINE E-RESOURCES CONSORTIUM (MOLEC)

Oleh: Mohammed Dzulkarnain bin Abdul Karim, Ketua Pustakawan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) dan mantan Pengerusi MOLEC.

PENGENALAN

Secara umum, Malaysian Online E-Resources Consortium (MOLEC) adalah konsortium yang ditubuhkan hasil daripada siri-siri pertemuan melalui Persidangan Perpustakaan Universiti dan Perpustakaan Negara (PERPUN). MOLEC ditubuhkan dengan tujuan mengurus tadbir kerjasama pelbagai jenis perpustakaan yang dimiliki oleh Kerajaan Malaysia dalam hal ehwal sumber elektronik atas talian. Sepanjang tempoh penubuhan sebanyak tiga kali penjenamaan MOLEC telah dilakukan. Pada awalnya ianya dikenali sebagai Jawatankuasa Kecil Pangkalan Data Komersial (JKKPDK) yang ditubuhkan pada tahun 2000 di bawah Projek Sistem Perpustakaan Digital Negara (PERDANA). Kemudian, JKKPDK telah bertukar nama kepada Jawatankuasa Pangkalan Data Komersial (JKPDK) pada tahun 2007, dan seterusnya pada 17 Mac 2010 di satu mesyuarat bertempat di Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, JKPDK telah dijenama semula kepada Konsortium Sumber Elektronik Atas Talian Malaysia atau Malaysian Online E-Resources Consortium (MOLEC). Penjenamaan semula ini selaras dengan hasrat untuk mengangkat Jawatankuasa ini ke tahap kerjasama global. Visi MOLEC adalah sebagai sebuah konsortium kebangsaan melalui pengoptimum sumber ke arah kecemerlangan ilmu. Seiring dengan perkembangan semasa dan memenuhi kehendak pemegang taruh, misi MOLEC juga telah dimantapkan dengan memastikan perolehan dan penggunaan sumber elektronik dilaksana dengan cekap dan berkesan berdasarkan kepada keperluan pulangan atas pelaburan (ROI) ahli-ahli MOLEC.

 

OBJEKTIF PENUBUHAN MOLEC

MOLEC ditubuhkan untuk perkara-perkara berikut:

 1. Menyumbang kepada pembangunan dasar perolehan sumber elektronik, tertakluk kepada pekeliling sedia ada.
 2. Melaksana proses rundingan langganan dan pembelian dengan pembekal dan atau penerbit.
 3. Melestari dasar perkongsian sumber maklumat dalam kalangan ahli.
 4. Perkongsian pintar diantara Perpustakaan milik kerajaan yang merentasi pelbagai Kementerian.

 

KEAHLIAN

Pada awalnya, keahlian MOLEC hanya terdiri daripada perpustakaan milik kerajaan iaitu Perpustakaan Negara Malaysia, perpustakaan universiti awam, perpustakaan universiti dibawah seliaan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan perpustakaan khusus agensi-agensi Kerajaan. Namun, melihat kepada keperluan perubahan struktur agensi-agensi kerajaan, Bahagian Sitasi dan Infometrik (BSI), Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kini tidak ketinggalan terlibat sama dalam memantapkan urusan pentadbiran MOLEC dengan memainkan peranan penting menasihati MOLEC mengenai dasar dan polisi KPM dalam hal ehwal pengurusan sumber elektronik atas talian ini.

Struktur urus tadbir MOLEC adalah dijalurkan seperti berikut:-

 1. Ketua Pustakawan/Ketua Jabatan/Ketua Perpustakaan perlu melantik seorang ahli tetap sebagai wakil MOLEC dengan mengutamakan pustakawan yang mengendalikan perolehan sumber elektronik.
 2. Ahli yang dilantik adalah bertanggungjawab untuk menghadiri mesyuarat atau menghantar wakil.
 3. Ahli yang dilantik adalah bertanggungjawab memberi sumbangan idea, buah fikiran dan mengambil tindakan susulan di atas perkara yang dibincang dan dipersetujui dalam mesyuarat.
 4. Mana-mana ahli yang sama boleh dilantik untuk menganggotai Jawatankuasa Kerja yang ditubuhkan berdasarkan keperluan. Pemilihan ahli Jawatankuasa adalah berdasarkan persetujuan ahli mesyuarat.
 5. Ahli yang dilantik adalah bertanggungjawab untuk melaporkan perkembangan mesyuarat MOLEC kepada Ketua Pustakawan/Ketua Jabatan/Ketua Perpustakaan masing-masing.
 6. Jika ahli yang dilantik tidak hadir mesyuarat tanpa alasan sebanyak tiga kali berturut-turut, Pengerusi MOLEC akan mengeluarkan surat peringatan kepada Ketua Pustakawan/Ketua Jabatan/Ketua Perpustakaan masing-masing.

 

URUSETIA

Sepanjang penubuhan MOLEC, Urusetia yang telah dipilih adalah seperti berikut:

 

 1. Pengerusi yang dilantik oleh PERPUN:
 2. Encik Muzaffar Shah bin Kassim, Universiti Putra Malaysia (UPM): September 2019 hingga kini
 3. Encik Mohammed Dzulkarnain bin Abdul Karim, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM): Oktober 2017 – Ogos 2019.
 4. Puan Margaret Simeng, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS): Mei 2015 – 3 Oktober 2017
 5. Dr Nor Edzan binti Haji Che Nasir, Universiti Malaya (UM): Disember 2010 – April 2015
 6. Puan Noraini binti Ismail, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM): September 2007 – November 2010
 7. Prof Madya Syed Salim Agha, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM): Mei 2006 – Ogos 2007
 8. Puan Putri Saniah binti Megat Abdul Rahman, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM): Mac 2000 – April 2006

 

 1. Setiausaha yang dilantik oleh Pengerusi MOLEC:
 1. Puan Siti Razimah binti Mohd Noor, Universiti Putra Malaysia (UPM): September 2019 – kini
 2. Encik Ahmad Abdul Wafi bin Abd Karim, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM): Oktober 2017 – September 2019
 3. Puan Zainun binti Mat Nor, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS): Mei 2015 – 3 Oktober 2017
 4. Cik Sutarmi binti Kasimun, Universiti Malaya (UM): Disember 2010 – April 2015.
 5. Puan Noorhasimah binti Aris, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM): September 2007 – November 2010
 6. Puan Noraini binti Mukhtar, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM): Mei 2006 –Ogos 2007
 7. Puan Hafsah binti Mohd, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM): Mac 2000 – April 2006
Bengkel Amalan Kerja Terbaik Pengurusan Sumber Pangkalan Data

Untuk pengetahuan semua, antara aktiviti utama MOLEC adalah mengadakan bengkel meningkatkan amalan terbaik dan beberapa siri mesyuarat kerjasama. Bengkel terkini yang dilaksana oleh MOLEC ialah Bengkel Amalan Kerja Terbaik Pengurusan Sumber Pangkalan Data yang telah diadakan pada 26 Ogos 2019 di Bilik Mesyuarat Senat, Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Pengkalan Chepa, Kota Bahru, Kelantan. Objektif utama bengkel ialah memantapkan perkongsian ilmu dalam amalan pengurusan pangkalan data di institusi masing-masing.

Mesyuarat MOLEC pada 27 Ogos 2019

Seterusnya, mesyuarat terkini yang telah dilaksana oleh MOLEC adalah pada  27 Ogos 2019 di Bilik Mesyuarat Pejabat Pendaftar, Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Bachok. Mesyuarat tersebut juga menyaksikan penyerahan tugas sebagai Pengerusi MOLEC bagi sesi tahun penggal yang baharu daripada  Encik  Mohammed  Dzulkarnain bin  Abdul Karim, Ketua Pustakawan Universiti  Pertahanan  Nasional  Malaysia  (UPNM)  kepada Encik Muzaffar Shah bin Kassim, Ketua Pustakawan Universiti Putra Malaysia (UPM). Dalam ucapannya,  Encik Mohammed Dzulkarnain menyeru agar semua ahli MOLEC terus memberi komitmen kepada inisiatif yang dilaksana oleh MOLEC dan meneruskan kecemerlangan Konsortium ini.

Penyerahan fail MOLEC oleh Encik Mohammed Dzulkarnain bin Abdul Karim kepada Encik Muzaffar Shah bin Kassim sebagai simbolik penyerahan tugas sebagai Pengerusi MOLEC mulai 1 September 2019 hingga kini.

Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah, UMT telah menjadi hos bagi Mesyuarat Lembaga Penasihat Aquatic Sciences Fisheries Abstract dan Seminar “Grey Literature Enabling Grey Literature Discovery Benefits Aquatic Sciences, Fisheries and Aquaculture Research” Tahun 2019

Oleh: Mohd Shahrulnizam bin Zuraimi, Pustakawan Kanan, Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah (PSNZ), Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Pada 09 Jun 2018 yang lalu, Pustakawan PSNZ, Mohd Shahrulnizam bin Zuraimi telah mewakili Universiti Malaysia Terengganu (UMT) ke Oostende, Belgium bagi menghadiri mesyuarat tahunan Lembaga Penasihat Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA). Namun, pada kali ini UMT telah menjadi hos atau tuan rumah bagi Mesyuarat Lembaga Penasihat Aquatic Sciences Fisheries Abstract dan Seminar “Grey Literature Enabling Grey Literature Discovery Benefits Aquatic Sciences, Fisheries and Aquaculture Research” Tahun 2019.

Untuk makluman pembaca, Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) merupakan kerjasama yang melibatkan sebanyak hampir 60 buah negara dalam menyediakan akses sumber rujukan kelautan, sains dan perikanan melalui platform pangkalan data ASFA. Kerjasama ini membolehkan setiap anggota terlibat, termasuk Malaysia berkongsi dan mengakses maklumat terindeks berhubung subjek sains dan kelautan yang memberi manfaat kepada institusi bagi kecemerlangan penyelidikan. Platform ini juga penting dalam meningkatkan lagi keterlihatan institusi diperingkat global. Pada kali ini, Mesyuarat Lembaga Penasihat ASFA telah diadakan pada 22-26 September 2019, bertempat di Universiti Malaysia Terengganu yang dirasmikan oleh Ybhg Prof Dato Dr Nor Aieni Mokhtar, Naib Canselor UMT. Mesyuarat ini diadakan bagi membincangkan secara menyeluruh strategi, polisi, pembangunan sistem, dan pelan tindakan dalam menambahbaik perkhidmatan serta kualiti maklumat kepada pengguna ASFA dimana kini, ASFA mempunyai sebanyak 2.5 juta rekod abstrak yang dimanfaatkan oleh negara anggota.

Seramai 32 orang peserta telah hadir ke Mesyuarat Lembaga tersebut dengan penglibatan sebanyak 23 buah negara (Italy, Senegal, Equador, Kenya, China, United Kingdom, Benin, Rusia, Mexico, Argentina, Philipine, Vietnam, Ukraine, Tunisia) dan lain-lain negara. Mereka terdiri daripada pensyarah, penyelidik, pengurus maklumat dan pustakawan. Mesyuarat ini dikawal selia oleh 4 orang wakil ASFA, Food and Agriculture Organization, United Nation iaitu Mr Marc Taconet (Head of Fisheries Information Statistic), Mdm Maria Kalentsits, Acting Chief Editor, Mr Milos Vojar (Consultant) dan Ms Tamsin Vicary (Consultant). Malaysia sekali lagi  mewakilkan Mohd Shahrulnizam Zuraimi (Pustakawan Kanan) dan Tuan Haji Abu Hassan Ghazali (Ketua Pustakawan), merangkap ahli lembaga. PSNZ juga telah menghantar 2 orang pemerhati sebagai wakil dalam mesyuarat iaitu En. Ahmad Abdul Rahim Alias (Timbalan Ketua Pustakawan Kanan) dan Puan Fatimah Salim (Timbalan Ketua Pustakawan).

UMT dan Seketariat ASFA juga telah melaksanakan dengan jayanya program Seminar “Grey Literature Enabling Grey Literature Discovery Benefits Aquatic Sciences, Fisheries and Aquaculture Research”. Program ini adalah bertujuan untuk berkongsi dapatan maklumat bagi memperkasakan sumber maklumat nadir dalam bidang sains dan kelautan. Ketua Editor Journal of Sustainable Science and Management, Prof Dr Ikhwanuddin juga telah membentangkan topik mengenai skop jurnal kepada peserta. Seramai 6 orang peserta telah membentangkan hasil kajian dalam seminar ini dan telah dihadiri oleh warga pelajar, pensyarah, wakil Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), WorldFish Malaysia dan Aquaculture Association. Selepas seminar berakhir, peserta telah dibawa melawat ke Galeri Penyelidikan INOS (Institut Oseanografi dan Sekitaran) bagi melihat dengan lebih dekat artifak kelautan dan teknologi terkni.

Seterusnya, ahli mesyuarat dan staf PSNZ tidak ketinggalan menyertai lawatan ilmiah bersama-sama dengan delegasi ASFA yang lain ke Tasik Kenyir bagi menikmati keindahan alam pada hari terakhir program. Mereka telah dibawa melawat ke santuari ikan kelah bagi tujuan memperkenalkan spesies raja sungai dimana ianya merupakan spesies yang diberi perhatian/perlindungan oleh kerajaan negeri. Mereka sangat teruja dalam melihat keindahan alam yang dimiliki Malaysia dan berhasrat untuk berkunjung lagi ke Malaysia pada masa akan datang.

UMT telah mendapat maklumbalas yang sangat positif terhadap penganjuran program dan ketersediaan pihak penganjur pada kali ini dalam memastikan kelancaran mesyuarat dan program sampingan. Pujian yang diterima adalah seperti berikut;

Kenyataan rasmi penghargaan Lembaga Penasihat ASFA

Selain itu, tenaga kerja penganjur UMT juga menerima ucapan penghargaan daripada delegasi-delegasi yang telah hadir. Antaranya ialah:-

 

Nikita Gabor – Equador

Beautiful Malaysia. PART I: It is a Southeast Asian country occupying parts of the Malay Peninsula and the island of Borneo. It’s known for its beaches, rainforests and mix of Malay, Chinese, Indian and British cultural influences. Terengganu, is a sultanate and constitutive state of federal Malaysia. The coastal city of Kuala Terengganu which stands at the mouth of the broad Terengganu River is both the state and royal capital as well as the largest city in Terengganu. Besides, there are many islands located close to the coast of Terengganu state, such as Redang Island. One of the things I appreciated most during my visit to this country was the warmth and sympathy of its people!

Maria Kalentsits – ASFA Secretariat

Thank you Shah and you team for hosting the meeting. Great event, wonderful people

Saida Messoudi – Tunisia

Beautiful excursion to the artificial sanctuary in the heart of the jungle in terengganu, Malaysia!Good organization, well equipped rooms, friendly people …Thanks to UMT staff

Florine Lim – WorldFish

Attended FAO ASFA Advisory Board Meeting and ASFA-UMT Grey Literature Conference at Terengganu. UMT is amazing. Awesome host and staff.

Marc Taconet – Chief Head – Fisheries Information Statistic

Excellent and superb organizer!

PERPUSTAKAAN UPM BANGUNKAN PERPUSTAKAAN DIGITAL SEKOLAH DATO’ ABDUL RAZAK

Oleh Shaifol Yazam Mat, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan; Azwana Ab Rahman, Penolong Ketua Pustakawan; dan Mohd Dasuki Sahak, Pustakawan Kanan

Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Universiti Putra Malaysia

 

Pada masa kini, kepentingan perpustakaan digital di sekolah semakin mendapat perhatian sebagai kesinambungan perkhidmatan perpustakaan fizikal sedia ada. Di Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menetapkan perpustakaan digital sebagai satu keperluan Standard “School of Global Excellence” (Sekolah Berprestasi Tinggi). Oleh itu, Sekolah Dato’ Abdul Razak (SDAR) sebagai sebuah sekolah berasrama penuh berprestasi tinggi di Seremban, telah mengambil initiatif membangunkan Portal Perpustakaan Digital di SDAR. Bagi merealisasikan pembangunan portal ini, pihak SDAR telah memohon bantuan kepakaran pustakawan dari Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS), Universiti Putra Malaysia (UPM) untuk membangunkan Portal Perpustakaan Digital sejak awal bulan Januari 2019.

Majlis Perasmian Minggu Pusat Sumber Sekolah dan
Pelancaran Portal Perpustakaan Digital Tun Hussein Onn, SDAR

Menurut Pengetua Sekolah Dato’ Abdul Razak, Encik Roslie Ahmad, keputusan mereka untuk mendapat khidmat nasihat daripada PSAS adalah sangat tepat kerana PSAS sememangya mempunyai kepakaran dalam menghasilkan portal perpustakaan digital. “Kami sangat menghargai bantuan yang diberi oleh pihak PSAS dan berharap perpustakaan digital ini mampu menarik lebih ramai pelajar SDAR mencintai dunia pembacaan seperti yang disasarkan oleh KPM dan meningkatkan lagi mutu perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah”.  Beliau berkata demikian semasa Majlis Perasmian Minggu Pusat Sumber Sekolah dan Pelancaran Portal Perpustakaan Digital Tun Hussein Onn, SDAR di Seremban pada 8 Julai 2019. Ketua Pustakawan PSAS, Encik Muzaffar Shah Kassim, pegawai-pegawai PSAS dan guru-guru SDAR turut hadir.

PSAS menyumbang sebanyak 100 buah buku kepada Pusat Sumber SDAR.

Menurut Muzaffar Shah Kassim, kerjasama antara SDAR dan PSAS merupakan satu inisiatif PSAS yang julung kali diadakan dalam memperkasa program khidmat masyarakat dan seterusnya memasyarakatkan universiti kepada komuniti.“Dengan kepakaran dan pengalaman yang ada, pustakawan PSAS berperanan membangun Portal Perpustakaan Digital yang mengandungi empat sumber maklumat utama iaitu pengurusan perpustakaan, perkhidmatan dan kemudahan, sumber elektronik dan panduan perpustakaan serta mengadakan kursus berkaitan portal kepada guru dan pengawas-pengawas Pusat Sumber SDAR”, kata beliau.

Ketua Pustakawan menyampaikan hadiah kepada pemenang
Pertandingan Idea Terbaik Pusat Sumber Sekolah
Sebagai tanda penghargaan, Pengetua SDAR menyampaikan replika
“SDAR Love UPM” kepada Ketua Pustakawan PSAS

JEMPUTAN PENYERTAAN DAN TAWARAN PAMERAN POSTER PERCUMA DI INTERNATIONAL FORUM 2019: CROSSROADS OF SCIENCES ON KNOWLEDGE, INFORMATION AND DATA 4-7 NOVEMBER 2019

Assalamualaikum & Salam Sejahtera YBhg Datuk/ Dato’/ Prof/ Tuan/ Puan

 

Sukacita dimaklumkan bahawa Fakulti Pengurusan Maklumat, Universiti Teknologi MARA telah dipilih untuk menganjurkan forum berkenaan pada 4 – 7 November 2019 bertempat di Sunway Putra Hotel, Kuala Lumpur.  Terdapat 3 agenda utama forum iaitu 21st International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL); 9th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP); dan i-Schools Meetings.

 

International Forum 2019 menghimpunkan para pustakawan, ahli akademik, penyelidik dan pemain industri dari rantau Asia-Pasifik termasuk Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Taiwan, China, Australia, New Zealand, Singapura, Thailand, Indonesia, India dan benua Afrika.  Ini adalah peluang keemasan untuk berkongsi pengetahuan dan teknologi terkini era IR4.0 serta memantapkan jaringan antarabangsa dalam profesion kepustakawanan dan sains maklumat.  Ketika ini seramai lebih daripada 100 peserta antarabangsa telah mendaftar.

 

Yuran penyertaan adalah RM800 sahaja atau RM750 seorang bagi 2 atau lebih peserta dari organisasi yang sama.

Pihak penganjur juga menawarkan yuran istimewa RM800 sahaja (yuran asal RM1250) kepada tuan/puan terutamanya perpustakaan awam, akademik, khusus dan mana-mana institusi untuk hadir sebagai peserta dan pembentangan poster percuma untuk pada 5 -7 November 2019 nanti.

Maklumat lanjut di https://fim.uitm.edu.my/conf2019/.   Sebarang pertanyaan boleh hubungi aliep2019@gmail.com  atau Pn Kasmarini di talian

Perhatian dan sokongan tuan/puan sangat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

BENGKEL PELAKSANAAN “MARRAKESH VIP TREATY” DAN PERPUSTAKAAN INKLUSIF

ENGLISH VERSION [CLICK]

Oleh: Mohd Faizal Hamzah, PhD
Pustakawan Kanan,Perpustakaan Universiti Malaya (Perpustakaan UM)
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perkhidmatan Perpustakaan untuk Golongan Khas, Persatuan Pustakawan Malaysia

Sejak kebelakangan ini kesedaran tentang hak orang kurang upaya telah meningkat dengan lebih baik sedikit demi sedikit. Pelbagai inisiatif telah dirancang untuk memastikan bahawa orang kurang upaya dapat menikmati kualiti hidup (QoL) yang lebih selesa. Bukan itu sahaja, banyak kajian telah dijalankan bagi mengenal pasti keperluan dan setiap aspek yang terbaik untuk orang kurang upaya. Bagi mewujudkan kesetaraan sosial yang lebih baik, reka bentuk universal dan konsep inklusif menjadi titik tengah dalam mana-mana agenda nasional sesebuah Negara termasuk Malaysia. Menurut Akta Orang Kurang Upaya 2008, Akta 685, bahagian IV, Bab 1, orang kurang upaya berhak untuk (1) mendapatkan akses kemudahan awam, perkhidmatan dan menggunakan bangunan awam; (2) akses kepada kemudahan pengangkutan awam; (3) akses kepada pendidikan; (4) akses kepada pekerjaan; (5) akses kepada maklumat, komunikasi dan teknologi; (7) akses kepada kehidupan budaya, dan (8) akses kepada rekreasi, masa lapang dan sukan. Dalam melaksanakan keperluan utama hak-hak awam untuk golongan khas seperti yang termaktub dalam Akta 685, sebagai Perpustakaan Penyelidikan, Perpustakaan Universiti Malaya (UM) komited sepenuhnya dalam menyediakan keperluan asas untuk pengguna kurang upaya di kampus. Oleh itu, bengkel mengenai orang kurang upaya telah dijalankan pada 22-23 Ogos 2019 oleh Persatuan Pustakawan Malaysia (PPM) dan Perpustakaan Universiti Malaya (UM). Untuk makluman, bengkel Pelaksanaan dan Penyelarasan Perjanjian Marrakesh terlebih dahulu dicadangkan oleh Jawatankuasa Perkhidmatan Perpustakaan kepada Golongan Khas, PPM bagi sesi penggal tahun 2018/2020 dan ianya berjaya dilaksanakan pada kali ini dengan kerjasama baik Perpustakaan UM. Bagi tahun ini, sesi bengkel mendapat sambutan yang sangat baik daripada pelbagai kategori peserta termasuk, pustakawan daripada perpustakaan awam, perpustakaan akademik, perpustakaan negeri, ahli akademik dan pesara.

Objektif bengkel ini adalah seperti berikut:
i. Memastikan pustakawan diberi pendedahan awal terhadap kesan Perjanjian Marrakesh
ii. Mendedahkan tentang persediaan yang diperlukan dari segi;
– Sedia untuk bertukar / meminjam bahan secara percuma
– Peruntukan teknologi dan peralatan yang berkaitan
– Kemahiran dan sumber manusia
iii. Untuk membincangkan cara terbaik untuk memenuhi keperluan perjanjian Marrakesh
iv. Untuk meningkatkan kesedaran dan memahami konsep perpustakaan inklusif dan pusat maklumat.

Pada hari pertama, sesi bengkel tertumpu kepada penyampaian maklumat dan isu semasa yang berkaitan dengan perjanjian Marrakesh. Pada kali ini jawatankuasa penganjur telah menjemput Encik Mohd Syaufiq, Penolong Pengarah Bahagian Hak Cipta dan Pemangku Setiausaha Tribunal Hak Cipta di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO). Bahagian pertama bengkel ini lebih terarah kepada isu-isu berkaitan dengan Akta Hak Cipta Malaysia. Dialog yang mendalam mengenai hak cipta telah memberikan gambaran jelas tentang kesan langsung Perjanjian Marrakesh di Malaysia. Tidak seperti perjanjian asal Marrakesh, pendekatan berbeza telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk membenarkan juga pencetakan bahan percuma dibuat untuk golongan lain-lain jenis kecacatan dan gangguan pendengaran selain kurang penglihatan. Pada masa ini, peserta mendapat pendedahan awal mengenai kesan Perjanjian Marrakesh apabila Malaysia menandatangani perjanjian itu. Pada asasnya, Perjanjian Marrakesh merangsang perkongsian sumber secara percuma untuk orang yang buta atau kecacatan visual. Negara-negara yang telah menandatangani perjanjian Marrakesh akan membenarkan bahan-bahan bacaan dicetak dan dikongsikan secara percuma dikalangan sesama negara-negara ahli perjanjian. Walau bagaimanapun, menurut Organisasi Harta Intelek Sedunia (WIPO) menyatakan bahawa, masih terdapat keperluan yang terikat dengan undang-undang hak cipta tradisional dan ianya perlu menetapkan satu set batasan tertentu. Bahagian kedua bengkel ini memberi tumpuan kepada penyediaan perpustakaan. Beberapa isu telah dibangkitkan oleh peserta termasuk, hak cipta tesis dan disertasi, pangkalan data dalam talian, dan koleksi khas di perpustakaan. Namun begitu, peserta dapat berbincang dengan baik dan memberikan sokongan inisiatif MyIPO untuk menyerlahkan Perjanjian Marrakesh di Malaysia.
Pada hari kedua pula, sesi bengkel lebih menumpukan kepada konsep inklusiviti di perpustakaan dan pusat maklumat. Topik ini disampaikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perkhidmatan Perpustakaan kepada Golongan Khas, Persatuan Pustakawan Malaysia; Dr. Mohd Faizal. Ketika ini, definisi konsep inklusif telah dibincangkan dan didedahkan secara menyeluruh kepada peserta. Sebagai huraian konsep inklusif, adalah sangat penting untuk memastikan pustakawan peka keberadaan pengguna di Perpustakaan terutama golongan khas. Konsep golongan khas tidak semestinya untuk orang kurang upaya sahaja. Secara menyeluruh, perpustakaan perlu berfungsi dengan baik untuk diakses oleh wanita hamil, kanak-kanak, remaja, warga emas dan lain-lain jenis pengguna istimewa. Seterusnya, peserta pula didedahkan dengan penilaian kebolehaksesan dan inklusiviti. Pemerhatian terhadap kebolehaksesan dan inklusiviti perpustakaan harus bermula dari sekitar bangunan perpustakaan. Contoh-contoh dimensi dan skala standard untuk jalan, lif, tangga dan tandas juga ditunjukkan secara komprehensif. Bukan itu sahaja, konsep reka bentuk sejagat juga telah dibincangkan secara panjang lebar dengan para peserta. Seterusnya, di penghujung sesi akhir bengkel tersebut telah diadakan lawatan audit aksesibiliti dan inklusiviti di Perpustakaan UM. Semua peserta diberi satu set soal selidik untuk memberikan ulasan mereka terhadap pemerhatian yang dibuat. Pemerhatian bermula dari kawasan perhentian bas berhampiran perpustakaan sehingga di setiap sudut kemudahan dalam bangunan perpustakaan.
Sebagai kesimpulan, sesi bengkel ini telah memberi pengetahuan baharu kepada para peserta tentang Perjanjian Marrakesh dan inklusiviti Perpustakaan serta mengenai inisiatif Perpustakaan UM untuk menyediakan kemudahan kepada orang kurang upaya. Persatuan Pustakawan Malaysia dan Perpustakaan UM ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan bengkel ini.

Dr Faizal Hamzah sedang memberikan taklimat kemudahan tempat letak kereta pemandu kurang upaya
Encik Mohd Syaufiq, Penolong Pengarah Bahagian Hak Cipta dan Pemangku Setiausaha Tribunal Hak Cipta di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO).

MAJLIS RAMAH MESRA BERSAMA DATO’ NAFISAH AHMAD, PRESIDEN PERSATUAN PUSTAKAWAN MALAYSIA (PPM)

Oleh: Haritah Tanaisus, Pustakawan, PNS & Biro Penerbitan PPM Kumpulan Sabah

 

16 Julai 2019 merupakan hari yang amat bersejarah bagi pustakawan dan ahli Persatuan Pustakawan Kumpulan Sabah (PPMKS) kerana pada tarikh tersebut Presiden Persatuan Pustakawan Malaysia (PPM) Dato’ Nafisah Ahmad telah sudi meluangkan masa beramah mesra dengan pustakawan dari Sabah. Perjumpaan yang berlangsung di Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tg. Aru pada jam 2.30 petang diihadiri seramai lebih kurang 27 orang pustakawan daripada perpustakaan di Sabah iaitu Perpustakaan Negeri Sabah (PNS) sebagai tuan rumah, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan juga  INTAN Sabah.

 

Turut hadir dalam pertemuan ini ialah Dr. Khasiah Zakaria, Setiausaha PPM dan dua orang ahli majlis PPM iaitu Puan Siti Sumaizan Ramli dan Encik Zawawi Tiyunin.  Di awal perjumpaan, Puan Dayang Salwah Pg. Abd. Razak selaku Pengerusi PPMKS, memulakan majlis dengan ucapan alu-aluan serta memberi sedikit penerangan tentang aktiviti dan program yang dirancang dan yang telah dilaksana oleh PPMKS kepada Dato’ Nafisah.

 

Ucapan balas Dato’ Nafisah menyatakan tujuan perjumpaan pada petang itu adalah untuk menarik lebih ramai pustakawan menjadi ahli PPM terutama sekali dari kalangan pustakawan muda.  PPM adalah sebuah persatuan yang menjaga kepentingan pustakawan supaya profesion pustakawan tidak akan hilang.  Dato’ Presiden PPM memaklum bahawa Persatuan banyak mengendali kursus bagi kepentingan pustakawan agar kekal relevan sejajar dengan peredaran masa.  Kejayaan pustakawan adalah dengan adanya sokongan padu daripada semua pihak. Di era di mana banyak maklumat yang tidak tepat di salur melalui media sosial dan sebagai seorang pustakawan, kita sepatutnya  membantu masyarakat untuk mengenalpasti samada maklumat yang diviralkan sahih atau tidak.

 

Selain daripada itu Dato’ Presiden PPM juga menyuntik semangat pustakawan agar perlu terus bergiat aktif dalam memaju persatuan untuk memartabat profesion ini ke peringkat yang lebih tinggi.

 

Pustakawan dari Sabah bersama Dato Nafisah Ahmad
Cenderakenangan daripada PPMKS kepada Presiden PPM Dato Nafisah Ahmad