Posted in PPM

Perlembagaan (Pindaan) 1998 : Keahlian PPM

Oleh: Dr. Nor Edzan Che Nasir (Mantan Presiden Terkini PPM, Kumpulan Editor, Berita PPM ) & Shamsiah Abu Bakar (Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Promosi dan Keahlian PPM)

Persatuan Pustakawan Malaysia (PPM) telah ditubuhkan melalui penubuhan Malayan Library Group (MLG) yang didaftar di Registrar of Societies Singapura pada 6 Jun 1955. Mesyuarat pertama bagi membincangkan penubuhan MLG telah diadakan pada 7 Januari 1955 di University of Malaya Singapura dan dihadiri oleh 47 orang bekerja di perpustakaan di malaya ketika itu. Ini diikuti dengan mesyuarat kedua yang telah diadakan di Raffles Library, Singapura pada 25 Mac 1955 dan dihadiri oleh 36 ahli.
Dari seawal penubuhannya, PPM adalah satu persatuan yang digerakkan oleh ahli dan untuk terus menapak di Malaysia, PPM memerlukan sokongan dari ahli PPM sendiri. Sehubungan dengan itu, PPM ingin menjemput mana-mana individu atau institusi untuk mendaftar sebagai ahli PPM.

Logo PPM

Keahlian

Fasal VII (1) hingga Fasal VII (5) Perlembagaan (Pindaan) 1998 menggariskan mengenai keahlian PPM. Terdapat tujuh kategori keahlian dan bagi kategori ketujuh pula, terdapat dua sub-kategori.

 1. Ahli Profesional – Orang yang bermastautin di Malaysia dan mempunyai kelayakan profesional yang diiktiraf.
 2. Ahli Profesional yang Sepadan – Orang yang tidak bermastautin di Malaysia atau warganegara Malaysia yang bermastautin di luar negara dalam tempoh melebihi satu tahun dan mempunyai kelayakan profesional yang diiktiraf.
 3. Ahli Seumur Hidup – Orang yang telah menjadi Ahli Profesional tidak kurang dari lima tahun berturut-turut dan telah menjelaskan yuran semasa dan membuat pembayaran sekaligus bagi semua yuran berikutnya.
 4. Ahli Penuntut – Orang yang mendalami bidang profesion ini atau bidang berkaitan di institusi pengajian tinggi.
 5. Ahli Kehormat Seumur Hidup – Orang yang pada pendapat Majlis telah memberi sumbangan istimewa dalam menggalakkan bidang kepustakawanan.
 6. Ahli Institusi – Mana-mana perpustakaan dan persatuan perpustakaan yang berminat dengan objektif PPM.
 7. Ahli Gabungan
  1. Perseorangan – Orang yang berminat dengan objektif PPM tetapi tidak mempunyai kelayakan profesional yang diiktiraf.
  2. Institusi – Mana-mana institusi selain daripada Ahli Institusi yang berminat dengan objektif PPM.

Ahli PPM membaharui keahlian sebelum M.A.T.

Bagaimana Menjadi Ahli?

Sesiapa sahaja yang layak untuk menjadi Ahli Profesional, Ahli Penuntut dan Ahli Gabungan Individu hanya perlu memohon kepada Majlis PPM dengan mengisi Borang Permohonan PPM yang boleh dimuat turun dari pautan http://www.ppm55.org/wp-content/uploads/2016/12/BORANG_PERMOHONAN_KEAHLIAN_PPM.pdf

 

Bagi kategori Ahli Profesional yang Sepadan, pemohon perlu membuat permohonan kepada Majlis atau menukar taraf keahlian dengan mengguna borang yang ditetapkan.  Perpustakaan, persatuan perpustakaan atau institusi lain yang berminat dan layak untuk menjadi Ahli Institusi atau Ahli Gabungan Institusi juga perlu memohon kepada Majlis untuk menjadi ahli dengan mengguna borang yang ditetapkan. Ahli-ahli PPM juga digalakkan untuk membuat permohonan kepada Majlis untuk menjadi Ahli Seumur Hidup. Ahli perlulah menjadi Ahli Profesional tidak kurang dari lima tahun berturut-turut dan telah menjelaskan kesemua yuran semasa.

 

Bagi proses kelulusan permohonan, yuran perlu disertakan bagi setiap permohonan keahlian. Permohonan tidak akan diproses selagi Bendahari Kehormat tidak menerima yuran berkenaan. Majlis juga berhak menerima atau menolak mana-mana permohonan walau pun dengan majoriti kecil tetapi penolakan permohonan perlu mempunyai sebab yang wajar. Penuntut universiti atau pusat pengajian pula tidak boleh menjadi ahli tanpa kebenaran bertulis daripada Ketua universiti atau pusat pengajian berkenaan.

 

Bagi memastikan penyimpanan rekod keahlian yang lengkap. Majlis perlu menyimpan satu buku Daftar Keahlian. Kesemua nama ahli hendaklah direkodkan ke dalam

 

Bagaimana Menamatkan Keahlian?

Ahli yang ingin menarik diri daripada menjadi Ahli PPM perlu memberi notis bertulis dua minggu sebelum tarikh penamatan keahlian kepada Setiausaha Kehormat.

 

Apakah Kemudahan Keahlian?

Perlembagaan (Pindaan ) 1998 juga menyatakan setiap ahli berhak:

 1. Menerima Laporan Tahunan, surat berita dan terbitan percuma yang lain,
 2. Menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan dan/atau Mesyuarat Agung Luar Biasa,
 3. Menerima potongan harga bagi semua terbitan yang dijual,
 4. Menerima konsesi khas untuk menghadiri ceramah, seminar atau kegiatan lain yang berkaitan anjuran atau anjuran bersama oleh PPM, dan
 5. Ahli Institusi boleh mewakilkan seorang ahlinya untuk menyertai semua kegiatan PPM

 

Selain daripada itu, mana-mana ahli boleh dicalon dan dipilih serta boleh membuat pencalonan dan mengundi bagi mana-mana jawatan dalam Majlis PPM tertakluk kepada ketetapan berikut:

 1. Untuk bertanding di Mesyuarat Agung Tahunan (M.A.T.) dan/atau Mesyuarat Agung Luar Biasa (M.A.L.), Ahli Seumur Hidup dan Ahli Profesional perlu menjadi ahli berbayar bagi sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut dan bermastautin di Malaysia, dan
 2. Untuk membuat pencalonan dan mengundi di Mesyuarat Agung Tahunan (M.A.T.) dan/atau (M.A.L.), Ahli Seumur Hidup dan Ahli Profesional perlu bertaraf dalam faedah dan bermastautin di Malaysia.

 

Berapakah Yuran Keahlian?

Fasal VIII Perlembagaan (Pindaan) 1998  menetapkan yuran keahlian. PPM mengenakan yuran keahlian tahunan kepada semua kategori keahlian kecuali Ahli Seumur Hidup yang hanya perlu membuat bayaran sekali sahaja. Ahli perlu menjelaskan yuran tahunan pada 1 Januari setiap tahun.

 

Yuran keahlian dan lain-lain bayaran yang perlu dijelaskan adalah seperti berikut:

 

Kategori Keahlian Kadar Yuran Tahunan
Ahli Profesional
Ahli yang memperoleh pendapatan kasar:
Bawah RM1,500 sebulan RM30.00
RM1,501 – RM2,500 sebulan RM40.00
RM2,501 – RM5,000 sebulan RM50.00
RM5,001 dan ke atas sebulan RM70.00
 

Ahli Profesional yang Sepadan/Berurusan

 

RM50.00

 

Ahli Seumur Hidup       

             

 

RM700.00

(bayaran sekali sahaja)

Ahli Penuntut/Pelajar  RM10.00
 

Ahli Institusi    

 

RM500.00

Ahli Gabungan Individu                       RM30.00
Ahli Gabungan Institusi – Awam RM50.00
Ahli Gabungan Institusi – Syarikat/Korporat RM100.00
 

Lain-lain Bayaran

Yuran Pendaftaran

(bagi semua kategori ahli)

RM30.00

(bayaran sekali sahaja sepanjang menjadi ahli)

Yuran Pendaftaran Semula RM10.00

(Majlis mempunyai kuasa untuk mengenakan bayaran pendaftaran semula sebanyak RM10.00 dan apa jua bayaran yang sepatutnya kepada semua kategori ahli yang pembayaran yurannya tertunggak)

 

Bagi ahli yang tidak menjelaskan yuran tahunannya sebelum atau pada 30 Jun setiap tahun, satu notis tunggakan yuran tahunan akan dikeluarkan kepada ahli. Jika ahli tidak menjelaskan tunggakan setelah notis dikeluarkan, keahliannya akan di gantung. Perlu ditekankan disini bahawa mana-mana ahli yang layak mengundi di M.A.T. dan/atau M.A.L. akan lucut kelayakan mengundi jika ahli gagal menjelaskan yurannya sebelum M.A.T. setiap tahun.

 

Ahli PPM boleh menghadiri M.A.T. dan/atau M.A.L.

Bagi mereka yang memenuhi kriteria untuk menjadi ahli bagi mana-mana kategori keahlian, sila layari laman sesawang PPM (http://www.ppm55.org) untuk mendapat maklumat lanjut mengenai keahlian.

Posted in News from Malaysian Libraries

Bengkel Pengukuhan Penghubung Fakulti Maklumat Rujukan & Bibliometrik

Oleh: Wan Abdul Rahman Bin Wan Bujang, Pustakawan Kanan & Norazlina Abdul Rahman, Pustakawan Kanan, CAIS, UNIMAS

Usaha CAIS untuk memastikan golongan pustakawannya sentiasa meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan maklumatnya sentiasa dititikberatkan. Kali ini CAIS mengadakan Bengkel Pengukuhan Penghubung Fakulti untuk menerapkan maklumat rujukan dan bibliometrik. Bengkel ini telah dikendalikan oleh Pustakawan Kanan CAIS iaitu Encik Wan Abdul Rahman Wan Bujang dan Puan Norazlina Abdul Rahman.

 

Bengkel ini bertujuan untuk memperolehi kemahiran mengenai pencarian maklumat dengan menggunakan CAIS OneSearch sebagai ejen maklumat, mempelajari cara penyediaan maklumat bibliometrik untuk membuat laporan penerbitan dan sitasi bagi tujuan penarafan universiti dan belajar menguasai kaedah pancarian maklumat menggunakan library tools dan research tools bagi memenuhi keperluan pengguna dan pentadbir maklumat.

 

Golongan sasar yang menghadiri bengkel ini adalah para pustakawan dan pembantu pustakawan kanan, yang mana seramai lebih kurang 40 orang peserta yang berjaya menjayakan bengkel julung kali diadakan ini.

Posted in News from Malaysian Libraries

Projek Sejarah Lisan 2017 di Kedah

Oleh: Wan Ahmad Hanis b. Wan Yahya, Pustakawan PPAK & erbadanan Perpustakaan Awam Kedah & Kumpulan Editor, Berita PPM

Pada 15 Februari 2017 yang lalu Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah (PPAK) telah mengadakan Projek Sejarah Lisan dengan menemubual Tuan Guru Dato’ Haji Ahmad bin Haji Muhammad Noor atau lebih dikenai sebagai Pak Teh Mad. Beliau telah dilahirkan pada 14 Mac 1925 di Mukim Padang Terap Kiri, Kuala Nerang dan kini berusia 92 tahun.

Tujuan Projek Sejarah Lisan ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat mengenai latarbelakang dan sumbangan Pak Teh Mad sebagai pengasas Madrasah Ahmadiah dan kini dikenali sebagai Maktab Mahmud Padang Terap. Antara lain projek ini dilaksanakan adalah untuk menambahkan lagi bahan Koleksi Kedah yang terdapat di PPAK selain mengumpul khazanah warisan Negeri Kedah untuk rujukan generasi akan datang.

This slideshow requires JavaScript.

Posted in News from Malaysian Libraries

Pelancaran Buku Hasil Karya Gurdial Singh

Oleh: Wan Ahmad Hanis b. Wan Yahya, Kumpulan Editor, Berita PPM  (Pustakawan PPAK)

 

“ Berputar Gasing Nampaknya Kemas,

Sampai Suasa Cantik Ketara,

Gurdial Singh Dari Telaga Emas,

Anak Jati Masyarakat Sejahtera,

Tabur Jasa Pertahan Negara, ”

 

Pada 27 April 2017 Sempena Majlis Sambutan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia, Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah (PPAK) telah mengadakan pelancaran buku hasil karya Gurdial Singh. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato’ Aminuddin bin Omar; Pengerusi Belia dan Sukan, Keseniaan dan Kebudayaan, Pembangunan Insan.

 

Lima set naskhah buku yang dilancarkan berkisarkan sejarah Malaysia. Diantara tajuk-tajuk buku tersebut ialah;

 1. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Almu’tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mua’adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah Raja Berdaulat Negeri Kedah Darul Aman dan Raja Berjiwa Rakyat
 2. Yang Teramat Mulia Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah Bapa Kemerdekaan Tanah Melayu, Perdana Menteri Malaysia Pertama
 3. Rundingan Baling Liku-liku Merintis Kemerdekaan
 4. Kemerdekaan
 5. Sejarah Malaysia Pendudukan Jepun 1941-1945.

 

PPAK akan menyediakan bahan-bahan ini untuk kegunaan semua terutamannya masyarakat negeri Kedah.

This slideshow requires JavaScript.